هیاتی از سازمان مخابرات افغانستان (افغان تله كوم) برای مذاكره درباره مسائل فنی كابل كشی فیبر نوری زمینی ایران- افغانستان به ایران سفر كردند.

این هیات هم اكنون در حال مذاكره با مسئولان شركت ارتباطات زیرساخت برای حل مسائل فنی كابل كشی فیبرنوری زمینی ایران - افغانستان است.
در همین حال هیات سازمان مخابرات كشور آذربایجان نیز به تهران آمده است تا درباره گسترش ارتباط كابل فیبرنوری ایران- آذربایجان توافقاتی حاصل شود.
در همین رابطه حسین شفیع مدیر روابط عمومی شركت ارتباطات زیر ساخت با تائید این خبر به موبنا گفت: این دوهیات قرار است از دیگر بخش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز بازدید داشته باشند كه مهم ترین اقدام آنان مذاكراتی برای برگزاری دوره های آموزشی با مركز آموزش مخابرات ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ارتباط ایران با كشورهای تركیه، آذربایجان، ارمنستان، تركمنستان از طریق كابل فیبرنوری زمینی و با كشور امارات و كویت از طریق كابل فیبرنوری دریائی برقرار است.
شفیع افزود: كابل كشی فیبرنوری ایران - پاكستان نیز درسمت ایران انجام شده و سمت پاكستان در دست برگزاری مناقصه است.