ایرانسل اعلام کرد مشترکین جدید سیم کارت های دائمی ایرانسل که در فاصله 22 فروردین تا 31 خرداد 88 به شبکه ایرانسل می پیوندند می توانند به مدت 1000 دقیقه به صورت رایگان با دیگر مشترکین ایرانسل مکالمه کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، هزار دقیقه مکالمه رایگان ایرانسل در طول جشنواره بهار 88 برای مشترکین جدید سیم کارت های دائمی ایرانسل که از طرح های تعرفه تشویقی رنگی و یا تخفیف پله ای استفاده نمی نمایند قابل استفاده بوده و این دسته از مشترکین، در هر مکالمه تنها هزینه دقیقه اول تماس خود را می پردازند و هزینه بقیه مکالمه از اعتبار 1000 دقیقه رایگان کسر خواهد شد.

از سوی دیگر، مشترکینی که در طول جشنواره بهار 88 ایرانسل ثبت نام سیم کارت دائمی خود را تکمیل و مدارکشان را به ایرانسل ارسال کنند، به مدت شش ماه از زمان پیوستن به شبکه ایرانسل و در طول جشنواره بهار 88، حق اشتراک ماهیانه پرداخت نخواهند کرد. معافیت از پرداخت حق اشتراک 6 ماهه شامل حق اشتراک استفاده از طرح های تخفیفی ایرانسل مانند تعرفه های تشویقی رنگی و تخفیف پله ای نمی شود.

براساس این گزارش، بهای سیم کارت های دائمی ایرانسل پس از جایگزینی 6 % مالیات فروش و عوارض با 3% مالیات بر ارزش افزوده کاهش داده شده و این سیم کارتها در حال حاضر با بهای تخفیفی 120 هزار تومان ارائه می شوند.